Egenerklæring om uavhengighet, upartiskhet, taushet og konfidensialitet

 • Formål

  Aqua Kompetanse driver oppdragsforskning for eksterne oppdragsgivere. I dettenarbeidet ønsker Aqua Kompetanse å fremstå som en uavhengig og troverdig samarbeids-partner. Dette betyr blant annet at det hos ledelsen eller dets ansatte ikke må forekomme utilbørlig intern eller ekstern kommersiell, økonomisk eller annen påvirkning som kan innvirke negativt på kvaliteten av deres arbeid. Dokumentet regulerer også kravet til  konfidensialitet, og taushet som bedriftens ansatte er underlagt ved interne forhold som daglig drift, bestillinger, produkter, resultater og eksterne forhold som prøveresultater og prøveopparbeiding hos underleverandører.

  1. Prosedyrer
  2.1. Forhold innad i bedriften

  Som ansatt  vil man tilegne seg informasjon og innsikt i de interne oppdragene, prosjekter og resultater som er viktig for firmaets konkurranseevne og utvikling. Slik informasjon er underlagt krav om konfidensialitet, og skal ikke videreformidles til utenforstående.

  Med Informasjon menes her all bedriftsøkonomisk, kundeinformasjon, teknisk, finansiell eller øvrig sensitiv informasjon som den ansatte har fått gjennom sitt arbeide i bedriften.

  2.2. Forhold til oppdragsgivere

  Dersom ansatte i Aqua Kompetanse tilegner seg kunnskaper om oppdragsgiver og deres framtidsplaner og resultater, skal de ansatte være klar over at dette også er konfidensielt.

  Dette innebærer ikke bare at taushetsplikten overholdes, men også at skriftlig arbeid holdes internt og at all prøvemerking skal være anonym ved laboratorieanalyser.

  2.3. Ansvar

  Vedkommende leder har ansvaret for at ansatte og besøk har signert en konfidensialitets, og taushetserklæring. Unntaket fra denne regelen er korte besøk som skrives inn i besøkslogg før de får adgang under oppsyn til laboratoriet.

  2.4. Arkivering

  Undertegnet dokument lagres elektronisk i SharePoint

  2.5 Erklæring

  Undertegnede forplikter seg til å bevare absolutt taushet og overholde konfidensialiteten om forhold som jeg får kjennskap til gjennom mitt arbeid / besøk i bedriften. Det gjelder også ved bruk av sosiale medier. Dette gjelder spesielt interne anliggender i bedriften, samt hos våre kunder og samarbeidspartnere Undertegnede skal utvise  den største varsomhet med bedriftens korrespondanse, kontrakter, avtaler m.m., slik at uvedkommende ikke får kjennskap til innholdet.

  2.6 Signatur

  Det bekreftes at kommersiell, økonomisk eller annen påvirkning ikke foreligger, og at ledelsen varsles umiddelbart ved eventuelle endinger i dette forholdet.

  Jeg er klar over at alvorlige brudd på konfidensialiteten og taushetsplikten kan være oppsigelsesgrunn. At de nevnte begrensningene, også gjelder etter at jeg har sluttet i bedriften. Det vises ellers til Markedsføringslovens § 7, samt Straffelovens § 294.

 • MM slash DD slash YYYY