Avlusing kan føre til økt dødelighet hos rognkjeks

grønn fisk svømmer i stim


Tett oppfølging av rognkjeks i matfiskanlegg viser at dødeligheten øker dramatisk i ukene etter avlusing. Kan avlusingsoperasjonene være en så stor påkjenning for rognkjeksa at de rett og slett dør av det? 

Marthe Austad, som til daglig jobber i Aqua Kompetanse som rensefisk-koordinator for Namdal Rensefisk og Nordland Rensefisk, utelukker ikke at det er tilfelle. 

Vi har sett det samme på mange lokaliteter. Dødeligheten øker betraktelig i ukene etter første avlusing, forteller hun. 

Tallenes tale

Mattilsynets rensefisk-kampanje fra 2020 konkluderte med at over 40 % av all rensefisken som settes ut i norske oppdrettsmerder dør. Det reelle tallet antakelig er enda høyere fordi det ikke inkluderer det såkalte uregistrerte svinnet; altså rensefisk som forsvinner fra merda uten at den blir registrert som død. 

I tillegg viser det seg at det er krevende å definere dødsårsaken til rensefisken som blir registrert som død. Tilbake i 2015 fant Veterinærinstituttet ut at så mye som 56 % av all den registrerte døde rensefisken ble kategorisert med “ingen diagnose”. 

Det var med bakgrunn i disse problemstillingene rognkjeksprodusentene Nordland Rensefisk og Namdal Rensefisk i 2019 initierte et prosjekt for optimalisering av bruken av rognkjeks. Målet med prosjektet var å utarbeide en oversikt over suksesskriterier for overlevelse i sjø, for på sikt å kunne oppnå vesentlig høyere overlevelse gjennom en produksjonssyklus. 

Økt dødelighet

Siden siste halvdel av 2019 har rognkjeksa og rensefisk-strategiene på flere lokaliteter blitt fulgt tett opp. Funnene lar seg oppsummere slik: 

  • Gjennom 2019 og 2020 var det lav dødelighet vinter, vår og tidlig på sommeren. Fisken var stort sett frisk og fin, med lite sykdom.
  • På sensommeren økte både dødeligheten og påvisningen av bakterier og virus 

Tre lokaliteter ble fulgt opp tett gjennom 2020, med månedlige oppfølgingsbesøk og dialog med oppdretterne. Etter å ha satt opp tidslinjer for disse lokalitetene; med beholdning, sjøtemperatur og håndteringshendelser, så vi at dødeligheten oppsto på alle de tre lokalitetene 2-4 uker etter den første avlusingen. 

Tallene fra en av lokalitetene viser med all tydelighet dette mønsteret: 

  • Ukentlig dødelighet på rognkjeksa lå godt under 1 % fra utsett og frem til første avlusing
  • I de to ukene med den første avlusinga økte dødeligheten til 5 %
  • Tre uker etter avlusingen økte dødeligheten til over 50 %. 

En måned etter at den første avlusinga ble gjennomført, ble det med bakgrunn i den høye dødeligheten besluttet å fiske ut og destruere all rognkjeksen, sier Austad. 

Konklusjon

Dødeligheten økte betraktelig i ukene etter første avlusing. Det samme resultatet ser vi også på de andre lokalitetene vi har hatt oppfølging på, forteller Austad. 

I de tilfellene hvor bare noen merder har blitt avluset, har dødeligheten økt i disse merdene, men ikke i resten av anlegget. 

Det ser ut som om det er en klar sammenheng mellom avlusingen og økt dødelighet, sier Austad.

Økende og høye sjøtemperaturer på sensommeren, derimot, ser ikke ut til å være hovedårsaken til den økte dødeligheten, slik det har vært vanlig å tenke tidligere. Det kan derimot hende at det er en medvirkende faktor, og at avlusingsoperasjonene er stressoren som får begeret til å renne over.