Hvilken effekt har rensefisk og luseskjørt i laksemerdene?

Bekjempelse av lakselus er en av de største utfordringene i norsk lakseoppdrett. Nå skal Aqua Kompetanse som ett av flere fagmiljø dokumentere hvordan bruken av rensefisk og luseskjørt påvirker avlusningseffekten og fiskevelferden i oppdrettsnæringa. 

Akvaplan-niva er prosjektansvarlige i prosjektet EFFEKTIV og har fått finansiering fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF). Målet med prosjektet er å bidra med ny kunnskap på områder som er sentrale for å holde lakselus under stabilt god kontroll.

Velferd hos rognkjeks Lauris Boissonot og Marthe Austad

Marthe Austad, som er rensefisk-koordinator i Aqua Kompetanse, skal lede arbeidet med å dokumentere og vurdere
fiskevelferden og luseapetitt sammen med Akvaplan-niva. Marthe jobber til daglig med rensefisk-koordinering for Namdal Rensefisk AS og Nordland Rensefisk AS. De to siste årene har selskapene gjennomført systematisk innsamling av data relatert til velferd og helse hos rognkjeks, både i settefiskfasen og etter at rognkjeksa er satt ut i merdene. I EFFEKTIV skal disse dataene sees i sammenheng med miljøundersøkelser, nærmere bestemt kontinuerlige målinger av vannstrøm, oksygen og temperatur, og månedlige uttak av plante- og dyreplankton. 

Jobben skal gjennomføres som en kombinasjon av skrivebordsstudier, feltstudier, analyse av produksjonsdata og erfaringskartlegging.

Stor betydning

Lauris Boissonnot, som er FoU-koordinator i Aqua Kompetanse, er en av forskerne som skal oppsummere arbeidet i EFFEKTIV-prosjektet. Sammen med Havforskningsinstituttet og de andre forsknings- og næringsaktørene i prosjektet skal Lauris komme med anbefalinger for beste praksis i bruk av rensefisk og luseskjørt som forebyggende tiltak mot lus. I tillegg skal de avdekke, vurdere og prioritere de videre forsknings- og utviklingsbehovene på fagfeltet. 

Prosjektet vil kunne få stor betydning for oppdrettsnæringen i hele landet.