Ny digital brønnbåtveileder

Hva kjennetegner en vellykket brønnbåtoperasjon, og hvordan minimerer man risikoen for å påvirke fiskevelferden ved transport og behandling av laks i brønnbåt? Det kan den nye digitale brønnbåtveilederen gi noen svar på.

Brønnbåt ligger inntil en laksemerd

Foto fra Marius Fiskum for Norges sjømatråd

Veilederen er utviklet i tett samarbeid med brønnbåtnæringen, oppdrettere og fiskehelsepersonell. 

Vi håper veilederen kan være til hjelp for næringa når de skal planlegge og gjennomføre brønnbåtoperasjoner, sier Torolf Storsul, som er leder for FoU-avdelingen hos Aqua Kompetanse. 

Sammen med kollega Camilla Karlsen har han deltatt i  FHF-prosjektet BRØK, som har vært ledet av Akvaplan-niva med prosjektpartnere fra NIVA og Aqua Kompetanse. Veilederen utgjør hovedleveransen fra prosjektet. 

Veilederen ser på mange aspekter ved brønnbåtoperasjoner; alt fra forberedelser og transport til hvordan laksen behandles og håndteres ombord i brønnbåtene.

Mann og kvinne stående foran ei bru

 

Nøkkelfaktorer

God planlegging, kommunikasjon/samarbeid og erfarent personell i ansvarlige posisjoner trekkes frem som nøkkelfaktorer for en vellykket brønnbåtoperasjon. 

Det kommer frem i intervjuer av brønnbåtpersonell, driftsledere/operative ledere fra oppdrettsselskap og fiskehelsepersonell i forbindelse med utarbeidelsen av brønnbåtveilederen . 

Men også andre faktorer; som sulting, vannkvalitet, vær og strømforhold samt lining og trenging utgjør mye for fiskevelferden, sier Camilla Karlsen, som til daglig jobber som statistiker i Aqua Kompetanse. Det er verdt å merke seg at de fleste transportene og behandlingene foregår relativt problemfritt, men at anbefalingene i veilederen kan bidra til å redusere risikoen for uønskede hendelser. 

Veilederen er basert på en sammenstilling av forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap. Den forskningsbaserte kunnskapen som er inkludert i prosjektet er fremkommet gjennom litteratursøk og inkluderer relevante vitenskapelige publikasjoner, populærvitenskapelige artikler og rapporter. Den erfaringsbaserte kunnskapen er hentet inn gjennom en flertrinns prosess med individuelle kvalitative forskningsintervjuer, gruppeintervjuer og spørreskjema, hvor brønnbåtpersonell, driftsledere/operative ledere fra oppdrettsselskap og fiskehelsepersonell har deltatt. 

Veilederen presenterer den mest oppdaterte kunnskapen prosjektteamet har kunnet identifisere, og det er også identifisert kunnskapshull. 

Prosjektgruppa tar gjerne imot tilbakemeldinger fra brukere av veilederen med tanke på å videreutvikle innholdet.

Den digitale brønnbåtveilederen finner du på bronnbatveilederen.no

Du kan lese mer om BRØK-prosjektet på nettsidene til FHF.  

Her finner du en populærvitenskapelig artikkel i Norsk fiskeoppdrett om brønnbåtveilederen.